《歡慶歌舞》歌詞:by 卑南族古調 吳昊恩 mp3歌詞


ho i na lu wan

ho i na lu wan na i ya na ai ya onho hai yo in

ho hai yo inho hai yo i yen

ho a i ye yan ho hai yo in

na lu wan na i ya na ai ya ai ya o i yen

na lu wan na i ya na ai ya i ya ai ya o